Klantacceptatiebeleid

Als financieel dienstverlener dienen wij ons te houden aan de Sanctiewet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wetten bepalen dat wij goed moeten weten met wie wij zaken doen, om zodoende te voorkomen dat zaken wordt gedaan met organisaties of personen die onder de Sanctiewet vallen of zich bezig houden met het witwassen van gelden of het financieren van terrorisme.

Door het instellen van risicobeleid en richtlijnen voor acceptatie van klanten beogen wij een beheerste en integere bedrijfsvoering te bevorderen.
Wij zullen onze klanten moeten kennen om een adequaat inzicht te krijgen in de relevante
aspecten van deze klant. Het niet of onvoldoende aanwezig zijn van deze richtlijnen leidt tot
de volgende risico’s:

Reputatie risico : het risico dat door nadelige publiciteit kan ontstaan (kortweg: zou ik samen met deze cliënt in de krant willen staan?);
Operationeel risico : het risico van schade als gevolg van het feit dat niet volgens procedures wordt gehandeld;
Juridisch risico : het risico van rechtszaken, strafvervolging, en de daarmee gepaard gaande boetes, schadevergoedingen en sancties die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
Concentratierisico : het risico dat (onbewust) teveel zaken wordt gedaan met personen of ondernemingen die uiteindelijk tot hetzelfde conglomeraat behoren.

Beleid
Wij wensen geen zaken te doen met personen of bedrijven die een verhoogd risico ten aanzien van een beheerste en integere bedrijfsvoering opleveren.
Onze standaard dienstverlening brengt geen hoog risico op witwassen en/of het financieren van terrorisme met zich mee. Ook is gezien onze doelgroep er slechts een relatief kleine kans aanwezig dat personen die worden vermeld in de Europese Sanctielijst of de P.E.P. lijst zich voor financiële diensten tot onze organisatie wenden.
Hoewel wij het risico op ongewenste klanten niet hoog achten hebben wij wel een zorgvuldig risicobeleid opgesteld op basis van een door ons verrichte risicoanalyse (klanten in combinatie met producten).

Deze risicoanalyse heeft geleid tot de volgende risicosegmentatie:
Laag risico : particuliere verzekeringnemers met de Nederlandse nationaliteit met schadeverzekeringen waarbij de betaling
geschiedt door middel van een Nederlandse bankrekening (afgeleide identificatie) ten name van de verzekeringnemer;
: zakelijke verzekeringnemers met een onderneming ingeschreven bij een Nederlandse Kamer van Koophandel en betaling geschiedt door middel van een Nederlandse bankrekening (afgeleide identificatie) ten name van de verzekeringnemer;

Normaal risico : particuliere verzekeringnemers met complexe producten, waarbij de betaling geschiedt door middel van
een Nederlandse bankrekening ten name van de verzekeringnemer;
: particuliere verzekeringnemers met schadeverzekeringen waarbij de betaling contant geschiedt;
: particuliere verzekeringnemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, waarbij de betaling geschiedt door middel van een Nederlandse bankrekening ten name van de verzekeringnemer;
: zakelijke verzekeringnemers met een vestigingsplaats buiten Nederland, waarbij de betaling geschiedt door middel van een Nederlandse bankrekening (afgeleide identificatie) ten name van de verzekeringnemer;

Verhoogd/onacceptabel risico : particuliere verzekeringsnemers met een niet-Nederlandse nationaliteit en contante premiebetaling of premiebetaling van een bankrekening buiten Nederland;
: particuliere verzekeringnemers met complexe producten en een contante premiebetaling;
: zakelijke verzekeringnemers met een vestigingsplaats buiten Nederland, waarbij de betaling contant geschiedt;
: verzekeringnemers waaraan een derde betalingsherinnering is verzonden of de laatste drie jaar een verzekering is beëindigd in verband met het niet betalen van de premie.

Wij hebben procedures opgesteld bij de acceptatie van klanten (ken uw cliënt procedures) die moeten waarborgen dat, afhankelijk van het risico de benodigde maatregelen worden getroffen om vast te stellen wie de klant is en welk potentieel risico er wordt gelopen. Deze procedures komen terug op productniveau

Procedure
Laag risico – bestaande klanten : Assurantieapplicatie raadplegen;
Beoordeel het belang van de klant;
Beoordeel het betalingsgedrag en de claimfrequentie;
Raadpleeg bij een volmachtverzekering het Fraude en
Informatie-Systeem Holland;
Laag risico – nieuwe klanten : Waar was de klant voorheen verzekerd? Wat was de
reden van beëindiging;
Beoordeel de klantgegevens in combinatie met het
aangeboden risico;
Raadpleeg bij een volmachtverzekering het Fraude en
Informatie-Systeem Holland alvorens voorlopige dekking
wordt verleend;
Normaal risico – bestaande : Assurantieapplicatie raadplegen;
klanten Beoordeel het belang van de klant;
Beoordeel het betalingsgedrag en de claimfrequentie;
Raadpleeg bij een volmachtverzekering ook het Fraude
en Informatie-Systeem Holland;
Stel de identiteit van de verzekeringnemer en de
begunstigde vast;
Bij zakelijke klanten altijd een uitreksel uit het KvK
opvragen. Stel vast dat de contactpersoon bevoegd is om
namens de onderneming (zelfstandig) te handelen en stel
vast welke persoon of personen een belang van 25% of
meer in de organisatie hebben. Indien dit niet uit het KvKuittreksel blijkt, zullen wij dit opvragen via ons UBO
formulier;
Normaal risico – nieuwe klanten : Waar was de klant voorheen verzekerd? Wat was de
reden van beëindiging;
Beoordeel de klantgegevens in combinatie met het
aangeboden risico;
Raadpleeg bij een volmachtverzekering het Fraude en
Informatie-Systeem Holland alvorens voorlopige dekking
wordt verleend;
Stel de identiteit van de verzekeringnemer en de
begunstigde vast;
Bij zakelijke klanten altijd een uitreksel uit het KvK
opvragen. Stel vast dat de contactpersoon bevoegd is om
namens de onderneming (zelfstandig) te handelen en stel
vast welke persoon of personen een belang van 25% of
meer in de organisatie hebben. Indien dit niet uit het KvKuittreksel blijkt, zullen wij dit opvragen via ons UBO
formulier;
Verhoogd/onacceptabel risico : Overleg met de directie over verder handelen.

Overige procedures:
· In de controle bij FISH is tevens een controle op de Sanctiewet (Freezelist) begrepen (sinds
1 oktober 2010), indien er sprake is van meer uiteindelijk belanghebbenden bij een
onderneming, dan dienen deze personen allemaal in de assurantie-applicatie te worden
opgenomen om de UBO-check uit te kunnen voeren;
· Eens per kwartaal wordt door ABZ, op basis van de door ons aangeleverde VRA gegevens,
een bestandscontrole op de Freezelist uitgevoerd;
· Bij schadebetalingen worden alle betrokkenen getoetst in FISH, waaronder de Sanctiewet.
Bij schadebetalingen aan personen buiten de EU, worden de betrokken personen getoetst
aan de Freezelist.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen, wees de eerste!